โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา

เพราะโรงเรียน คือ บ้านหลังที่ 2

โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา ตระหนักดีกว่าเมื่อนักเรียนมาเรียน เวลาเกือบตลอดวันจึง
อยู่ที่มากกว่าอยู่ที่บ้าน จึงได้มีการส่งเสริมด้านกิจกรรม เพื่อให้เด็กได้แสดงออกถึง
ความสามารถในตัว โดยให้การส่งเสริมในทุกๆด้าน เสมือนครู-อาจารย์เป็นผู้ปกครอง
นักเรียน ดังนั้นจึงทำให้โรงเรียนเหมือนบ้านหลังที่ 2 เมื่อนักเรียนอยู่ที่โรงเรียนจะได้มี
ความสุขมีความตั้งใจที่จะใฝ่หาความรู้ นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาตนเองให้สามารถ
เข้าสู่สังคมและเติบโตอย่างมีคุณค่าต่อไป

 • ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตามมาตรฐานการเรียนรู้
• ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติตามประเพณีที่ดีงามของสังคม
• ผู้เรียนเห็นคุณค่า และมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
• ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียน

พัฒนาการเรียนรู้ ควบคู่คุณธรรม
ก้าวทันเทคโนโลยี มั่นที่ความเป็นไทย
อนุรักษ์ไว้ภูมิปัญญา สังคมร่วมพัฒนาการศึกษาโรงเรียน
“สิกขา ปัญญา สะมิทธิยา : การศึกษาทำให้เกิดปัญญา”
• เน้นการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ นำนวัตกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โดยมีนักเรียนเป็นศูนย์กลางของโรงเรียน
• เน้นให้บุคลากรทุกคนมีความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
• มุ่งให้บุคลากรได้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มีประสิทธิภาพเสรีภาพและความรับผิดชอบที่จะ
พัฒนาศักยภาพของตนเองและผู้อื่น
• ส่งเสริมกิจกรรมทุกกิจกรรมให้เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
• ส่งเสริมให้บุคลากรทุกคนเป็นผู้เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีสำนึกแห่งการแบ่งปันช่วยเหลือผู้อื่น
รู้จักประหยัดและอดออม
• มุ่งเน้นให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการบริการชุมชนเกี่ยวกับวิทยาการด้านต่าง ๆ
• ปรับปรุงอาคารสถานที่และบริเวณโรงเรียน ตลอดจนสภาพแวดล้อมภายในให้ร่มรื่นสะอาด ปลอดภัย
และสวยงาม อันนำไปสู่บรรยากาศการเรียนการสอน
• ส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการให้นักเรียน เก่ง ดี มีความรู้ความสามารถ
• พัฒนาวิธีการสอนให้สอดคล้องกับหลักสูตร และเหมาะสมกับเหตุการณ์และสังคม
• ส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้นักเรียนประพฤติดีงาม ช่วยเหลือผู้อื่นเป็น
• ส่งเสริมระเบียบวินัย มารยาทของนักเรียนให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมโลกยุคใหม่
• ส่งเสริมด้านกีฬา โดยเน้นกีฬาว่ายน้ำ และกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเสริมประสบการณ์และสุขภาพพลานามัย
• จัดหาสื่อ อุปกรณ์การสอน เทคโนโลยีสมัยใหม่ไว้บริการครู อาจารย์และนักเรียนให้เพียงพอ
• พัฒนาอาคารสถานที่ บริเวณโรงเรียนให้สวยงามยิ่งขึ้น ร่มรื่น ปลอดภัยเหมือนบ้าน
• ส่งเสริมบุคลากรในโรงเรียนให้มีความรู้ และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ ทั้งขยายผลสู่นักเรียน
• ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน ให้ร่วมกิจกรรมตามเทศกาล
• ส่งเสริมความสามารถพิเศษของนักเรียนในทุก ๆ ด้าน เพื่อเป็นแรงจูงใจ
เป็นแนวทางในการสร้างงาน สร้างอาชีพในอนาคต
1. พัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะกระบวนการ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ดำรงชีวิตอยูในสังคมได้อย่างมีความสุข
2. จัดบริการสุขภาพอนามัย และพัฒนาพฤติกรรมให้มีสุขนิสัยที่ดี
3. ส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
5. พัฒนาระบบสารสนเทศให้เอื้อต่อการเรียนรู้

1. การวางแผนการบริหาร และการจัดการ การศึกษาในโรงเรียนมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันอย่างเป็น
ระบบ สามารถนำหลักการเหล่านั้นไปใช้ให้เกิดผลดีได้จริง บุคลากรทุกฝ่ายเห็นชอบ และได้รับความ
ร่วมมือ ร่วมใจเต็มที่ที่ก่อให้เกิดประสิทธิผลเป็นรูปธรรม
2. อาคารเรียน อาคารประกอบ ห้องเรียน ห้องประกอบต่าง ๆ บริเวณโรงเรียน บรรยากาศ และ
สิ่งแวดล้อมทั่วไปอยู่ในสภาพสมบูรณ์ดี มีพอเพียง พร้อมใช้งาน และให้บริการแก่นักเรียน ครู
อาจารย์ และชุมชนได้ทันที
3. นักเรียน บุคลากรทุกฝ่ายทุกระดับ จะได้รับการพัฒนาทุกด้าน ได้รับการดูแลเอาใจใส่สวัสดิการ
และความปลอดภัย เป็นอย่างดี มีความรู้วิชาการ มีมาตรฐานวิชาชีพ ครูมีคุณภาพชีวิตที่ดี อบอุ่น
เชื่อมั่น ขยันในหน้าที่ เป็นที่รัก เป็นที่ชอบ และเป็นแบบอย่างที่ดีของคนทั่วไป
4. นักเรียนเป็นคนดีของครอบครัว และสังคม มีความรู้ทักษะ มีความสามารถพร้อมที่จะปรับตัว
ให้เข้ากับสังคม และดำรงชีวิตอยู่ในโลกยุคใหม่ได้อย่างสบาย เป็นคนรุ่นใหม่ที่คิดเป็น ทำเป็น แก้
้ปัญหาได้ สามารถใช้ภาษาสื่อสารได้อย่างน้อยสองภาษา ใฝ่แสวงหาความรู้ให้ตนเองเป็นคนเก่ง
ดี มีสุข สามารถเรียนต่อในชั้นที่สูงขึ้นไปได้
5. บรรดาวัสดุ อุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน เครื่องมือ เครื่องใช้ เทคโนโลยีมีครบพร้อมใช้นักเรียน
และครูใช้เป็น นำออกใช้อย่างเต็มที่ คุ้มค่าการลงทุน เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนการสอน และ
การจัดกิจกรรมทั้งหลาย
6. กิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในและนอกหลักสูตรที่โรงเรียนจัดขึ้น นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน
และบุคคลทั่วไปที่สนับสนุนการศึกษา ให้ความร่วมมือ สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เป็นอย่างดี

รองศาสตราจารย์ ดร.จรูญ ทิตาทร เป็นผู้รับใบอนุญาต มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นสถานศึกษาสำหรับ
เยาวชนของชาติ โดยมุ่งเน้นให้เยาวชนทุกคนมีการพัฒนาด้านร่างกายอารมณ์ สังคม สติปัญญา
ควบคู่ไปกับคุณธรรม และจริยธรรม