โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา

ระดับชั้นประถมศึกษา

นักเรียนชั้นประถมศึกษามีอายุระหว่าง 7- 12 ปี ยังเป็นว่าเด็กและเยาชนของชาติ
โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยาได้ปลูกฝังศึกษาให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ ด้วยการจัด
การเรียนการสอนที่ทันสมัย ให้สอดคล้องสถานการณ์ปัจจุบัน ตาม AEC เพื่อให้
นักเรียนมีความรู้ทันยุคสมัย และสามารถที่ช่วยเหลือตนเองและครอบครัวต่อไปได้
การจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยโรงเรียนมุ่งเน้นให้การเรียนได้พัฒนาในทุกๆด้าน
เพื่อพัฒนาความรู้ด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม สุขศึกษาและพละศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เน้นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญพัฒนากระบวนการคิด การตัดสินใจ
ความคิดสร้างสรรค์ การแก้ปัญหาพัฒนาความสามารถในการปฎิบัติงานด้วยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
์กระบวนการทางเทคโนโลยีและแสวงหาความรู้ด้วยอินเตอร์เน็ต การใช้ห้องสมุดให้ ส่งเสริมให้รู้จักคิดลงมือปฎิบัติ
ด้วยตนเอง สนับสนุนให้ทำเ็ป็นเน้นย้ำความสามัคคี ทำงานเป็นทีม ฝึกให้ป็นผู้มีวินัย นอกจากนี้โรงเรียนเทพ
สัมฤทธิ์วิทยาได้จัดสอนว่ายน้ำขึ้น โดยเน้นเป็นนโยบายสำคัญ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ควบคู่ ไปกับการเรียน
พลศึกษาด้่นอื่นๆโดยจะเน้นการสอนเป็นรายบุคคล โดยมีอาจารย์ที่มีความชำนาญด้านการสอนว่ายน้ำโดยตรงเป็น
ผู้ควบคุมการสอนอย่างใกล้ชิด เพื่อให้นักเรียนสามารถว่ายน้ำเป็นทุกคนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับ
ประถมศึกษาด้วยสระว่ายน้ำมาตรฐานรวม 3 สระ
บุตรข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ มีสิทธิค่าเล่าเรียนได้
ได้รับการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง ตลอดปีการศึกษา
มีสิทธิได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนและสนับสนุนคัดเลือกเรียนต่อในโรงเรียนรัฐบาลที่มีชื่อเสียง
สามารถใช้บริการสระว่ายน้ำของโรงเรียนในอัตรา ครั้งละ 10 บาท (นอกเวลา)
บริการรถ รับ -ส่ง เน้นความสะดวก และปลอดภัย
หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์ต่างประเทศ โรงเรียนเน้นให้นักเรียนพูดภาษาอังกฤษเก่ง เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

................................................... เรียนจริง เก่งจริง พูดได้จริง ..................................................