โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา

มากกว่าให้ความรู้

โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา นอกจากสอนในด้านวิชาการแล้ว ในทางสังคมทาง
โรงเรียนได้ให้ความสำคัญเป็นอย่างมากด้วย ทั้งด้านการพัฒนาบุคลิกภาพของ
นักเรียนในด้านการแต่งกาย กริยา มารยาท ทางสังคม ความอ่อนน้อมถ่อมตน
และการสื่อสารกับบุคคลในระดับต่างๆ เพื่อเป็นการปลูกฝังวัฒนธรรมที่ดี
และนำไปใช้ในครอบครัวและสังคมต่อไปใอนาคตได้พระพรหม
พระพรหม เป็นเทพเจ้าองค์หนึ่งในหลายองค์ ที่มนุษย์กราบไหว้ เคารพ นับถือ พระพรหมเป็นผู้สร้างโลก สร้างมนุษย์ ตามตำนาน
คติความเชื่อที่เชื่อกันมาพระพรหมมี 4 พักตร์ 8 กร แต่ละกร ทรงถือจักร สังข์ คทา สร้อยประคำ คัมภีร์ แว่นขยายและคนโท
อีกกรว่าง ทรงมีพรหมวิหารธรรม 4 ประการ ได้แก่
1. เมตตา คือ ความรัก ความเอ็นดู ความปรานี ความปรารถนาให้สัตว์โลกพ้นทุกข์ อยู่กันอย่างสงบสุข
2. กรุณา คือ ความสงสาร ความปรารถนาให้สัตว์โลกเป็นสุข ช่วยเหลือเกื้อกูลทุกอย่าง
3. มุทิตา คือ ความพลอยยินดี ไม่อิจฉาขัดขวางความดีความงามของใคร มีแต่ส่งเสริมผู้ทำความดีให้สุขเจริญ
4. อุเบกขา คือ ความวางเฉย เมื่อเห็นสัตว์โลกประสบความทุกข์ยาก ตามกฎแห่งกรรมของสัตว์

“พ่อแม่ให้ชีวิต เทพสัมฤทธิ์ให้การศึกษา”
พ่อแม่ให้ชีวิต พ่อแม่เป็นผู้ใหญ่ ให้กำเนิดลูก พ่อแม่เป็นครูคนแรกของลูก เป็นบรรพบุรุษเป็นต้นตระกูลของลูก เป็นพรหมร่มโพธิ์
ร่มไทร เป็นหลักยึด เป็นตัวอย่างแก่ลูก ทั้งพ่อและแม่เป็นผู้ให้ชีวิตหลายลักษณะแก่ลูก เช่นให้ชีวิต การกิน การอยู่ การนอน
การเรียนขั้นพื้นฐานมีชีวิตพัฒนาการด้านต่าง ๆ ลูกก็เป็นชีวิตของพ่อแม่เช่นเดียวกันเทพสัมฤทธิ์ให้การศึกษา
เทพสัมฤทธิ์วิทยา เป็นสถานศึกษาเอกชนระดับ แนวหน้าแห่งหนึ่งในเมืองหลวง เป็นห่วงชีวิต อนาคตของเยาวชนไทย
ในเรื่องการศึกษา เพราะเด็กวันนี้ คือผู้ใหญ่ในวันหน้า จึงสร้างและจัดอาคารสถานที่เทพสัมฤทธิ์ เพื่อลูกศิษย์ ท.ส.ว.
ได้ใช้บริการที่ดีได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จากครูที่ดี ได้ส่งเสริมให้การศึกษาแก่บุตรหลานทุก รูปแบบอย่างทันสมัย
จนเป็นที่ศรัทธาไว้วางใจแก่ผู้ปกครอง และคนทั่วไปมานานจึงถึงปัจจุบัน

“สิกขา ปัญญา สะมิทธิยา : การศึกษาทำให้เกิดปัญญา”
 
ฟ้า
เหลือง


เทพสัมฤทธิ์วิทยา เน้นกีฬาว่ายน้ำ
วัยใส ไหว้สวย
 
++ ต้นจามจุรี++

จามจุรี เป็นไม้ยืนต้นที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ ขึ้นได้ทุกสภาพดินฟ้าอากาศ เนื้อไม้อ่อนเป็นไม้ใหญ่ที่แผ่กิ่งก้านสาขา ใบเล็กรวมกลุ่ม
เป็นพุ่มหนาให้ร่มเงา ช่อดอกสีชมพูสวยงามจามจุรี มีใบสีเขียวชอุ่ม ให้ความสดชื่น กิ่งก้านสาขาแผ่เป็นร่มเงาให้ความร่มเย็นเสมือน
นักเรียนที่ร่าเริง สนุกสนาน และเรียนอย่างมีความสุข จนกระทั่งเวลาผ่านไปถึงปลายภาคการศึกษา ใบและฝักจามจุรี จะย้ำเตือนให้
นักเรียนเตรียมตัวสอบปลายภาค เพราะต้นจามจุรีเป็นต้นไม้ที่สลัดฝักและใบในช่วงปลายปี จามจุรีเป็นไม้ยืนต้น เนื้อไม้อ่อน เป็น
สัญลักษณ์ที่แสดงถึงจิตใจที่อ่อนโยน และแสดงความเข้มแข็งอดทนในการศึกษาเล่าเรียนของนักเรียน อีกทั้งต้นจามจุรีเป็นต้นไม้
ที่เติบโตง่าย เปรียบเสมือนความเจริญก้าวหน้าของนักเรียนเมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้ว จะได้นำความรู้
ที่

• รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
• ชื่อสัตย์สุจริต
• มีวินัย
• ใฝ่เรียนรู้
• อยู่อย่างพอเพียง
• มุ่งมั่นในการทำงาน
• รักความเป็นไทย
• มีจิตสาธารณะ