โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา

ระดับชั้นอนุบาล

นักเรียนชั้นอนุบาลมีอายุระหว่าง 4 - 6 ปี ยังเป็นว่าเด็กเล็ก ซึ่งต้องได้รับการดูแล
มากเป็นพิเศษ ทั้งด้านอาหารและ สุขภาพพลานามัย รวมถึงการพูด การสื่อสาร
โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยาได้ปลูกฝึกหัดศึกษา ทั้งการฝึกหัดท่อง หัดเขียน
เรียนพยัญชนะ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้สอดคล้องสถานการณ์
ปัจจุบัน ตาม AEC เพื่อให้ศึกษาเข้าใจได้ง่ายขึ้น มีความรู้ทันยุคสมัย
โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยาจัดการเรียนการในสอนระดับชั้นอนุบาล โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ริเริ่มการศึกษาตั้งแต่เยาว์วัย
และกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และได้พัฒนาในทุกๆด้าน เริ่มตั้งแต่ฝึกหัดเขียน ฝึกหัดพูด ฝึกหัดการจดจำ ควบคู่ไปกับการ
ดูแลสุขศึกษาพลานมัย นอกจากนี้ทางโรงเรียนมีครูพี่เลี้ยงที่ทำหน้าที่แทนมารดาขณะที่เด็กอยู่ที่โรงเรียน เพื่อให้เด็ก
มีความสุข ไม่เครียด และความคิดสร้างสรรค์ สามารถอยู่ร่วมกันกับเด็กคนอื่นๆได้ ทำให้อยากเรียนรู้ ไม่กลัวโรงเรียน
์ซึ่งทางโรงเรียนจะพาเด็กออไปทัศนศึกษานอกห้องเรียน การทำกิจกรรมในรูปแบบส่งเสริมให้รู้จักคิดและลงมือปฎิบัติ
ด้วยตนเอง ฝึกให้ป็นผู้มีวินัย ทางโรงเรียนยังได้จัดสอนว่ายน้ำในระดับอนุบาลด้วย โดยมีผู้ควบคุมการสอนอย่างใกล้ชิด
เพื่อเก่งทั้งด้านการศึกษาและด้านกีฬาด้วย
บุตรข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ มีสิทธิค่าเล่าเรียนได้
ได้รับการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง ตลอดปีการศึกษา
จะได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนและสนับสนุนเข้าทำกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอกในโอกาสวันต่างๆ
สามารถใช้บริการสระว่ายน้ำของโรงเรียนในอัตรา ครั้งละ 10 บาท (นอกเวลา)
บริการรถ รับ -ส่ง เน้นความสะดวก และปลอดภัย
หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษกับอาจารย์ต่างประเทศ โรงเรียนเน้นให้นักเรียนพูดภาษาอังกฤษเก่ง เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

................................................... เรียนจริง เก่งจริง พูดได้จริง ..................................................