โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา

เน้นกีฬาว่ายน้ำ

นักเรียนของโรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา ทุกระดับจะได้เรียนวิชาว่ายน้ำในวิชาเรียนพละศึกษา
ซึ่งทางโรงเรียนมีสระว่ายน้ำมาตรฐาน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนว่ายน้ำเป็น

* ขนาดของสระว่ายน้ำ ปรับปรุงใหม่

- สระผู้ใหญ่ ขนาด 25.00 x 12.50 เมตร ลักษณะเทลาดลงกลางสระ ลึก 0.90 x 2.70 เมตร

- สระกลาง ขนาด 10.00 x 5.00 เมตร ลักษณะเทลาดจากตื้นไปลึก ลึก 5.00 x 5.00 เมตร

- สระเล็ก ขนาด 5.00 x 5.00 เมตร ลักษณะพื้นเสมอกัน ลึก 0.50 เมตร
.
* ลักษณะการหมุนเวียนของน้ำ
- เป็นระบบน้ำล้น น้ำไหลเวียนตลอดเวลา น้ำจึงสะอาดอยู่เสมอ
 
* วันเปิด - ปิด บริการ (เปิดเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์)
- วันเสาร์์ ระหว่างเวลา 08.30 – 18.00 น.
-วันอาทิตย์ ระหว่างเวลา 08.30 – 12.00 น.
 
 
อัตราค่าบริการในการลงสระสโมสรว่ายน้ำโรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา ของบุคคลภายนอก
ระดับ
อัตราชำระค่าลงสระ
ระดับ อนุบาล 1 – 3 20 บาท/คน
ระดับนักเรียน 40 บาท/คน
ระดับผู้ใหญ่ 60 บาท/คน
 
* ระเบียบการ การมัครเป็นสมาชิก
- นักเรียน ค่าสมาชิก 400 บาท/ปี/คน ชำระค่าสระ 20 บาท/คน/ครั้ง
- ผู้ใหญ่ ค่าสมาชิก 500 บาท/ปี/คน ชำระค่าสระ 40 บาท/คน/ครั้ง
 
 
* อัตราค่าเรียนว่ายน้ำสโมสรว่ายน้ำโรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา
ระยะเวลาการสอนรวม 8 ครั้ง ภายในเวลา 2 เดือน
- นักเรียน 1 คน อัตราค่าเรียน 2,000 บาท
- นักเรียน 2 คน อัตราค่าเรียน 3,500 บาท

 หมายเหตุ : อัตราค่าเรียนในคอร์สยังไม่รวมค่าสมาชิก

  
 
 
ดร.ฟองแก้ว ทิตาทร
 
อ.ประภาศรี เพ็งเอม
นายกสโมสรสระว่ายน้ำเทพสัมฤทธิ์วิทยา
 
ผู้ช่วยนายกสโมสรสระว่ายน้ำเทพสัมฤทธิ์วิทยา
     
 
อ.สมสุข ณ พัทลุง
 
อ.ชาญวิทย์ เนื้อนุ่ม
หัวหน้าพลานามัย /ผู้ฝึกสอน
 
ผู้ช่วยผู้ฝึกสอน
 

 

....