โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา

คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ และบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญ

โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา มีคณะครู-อาจารย์ จำนวน 37 ท่าน ซึ่งล้วนมีประสบการณ์ด้าน
การสอนมาอย่างยาวนาน โดยสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยบุคลากรมุ่ง
เน้นการส่งเสริมความรู้ให้กับนักเรียนอย่างเต็มที่ตามความรู้ที่มีมาและการสอนตามหลักสูตร
การเรียนการสอนตามสภาวะสังคมในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นการศึกษา English Program
และการศึกษาในรูปแบบประชาคมอาเซี่ยน (AEC)         
 
 
         
 
 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.จรูญ ทิตาทร
 
ดร.ฟองแก้ว ทิตาทร
 
 
ผู้ก่อตั้งโรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา
 
ผู้รับใบอนุญาต – ผู้อำนวยการ
 
         
 
 
 
อาจารยประภาศรี เพ็งเอม
อาจารยเสน่ห์ เกิดเกตุ
อาจารย์ตรีรัตน์ กาญจนาคม
 
 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากร
 
 
 
และบริหารทั่วไป
 
 
 
 
อาจารย์อิศรา ทองทวี
อาจารย์สุพรรณี อินค้า
 
 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายธุรการ – ประชาสัมพันธ์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกอนุบาล
 
         
 
 
 
อาจารย์คณิตา จินตรัตน์
อาจารย์ทัณทิมา ประเสริฐทรัพย์
อาจารย์ณัฎฐิดา ส่างอิน
 
 
ครูประจำชั้นห้องเตรียมอนุบาล
ครูประจำชั้นห้อง อ.1/1
ครูประจำชั้นห้อง อ.1/2
 
 
 
 
อาจารย์วิมล อ่อนเกต
อาจารย์เยาวลักษณ์ ลิขิตวิทยาไกร
อาจารย์พราวฟ้า กาญจนาคม
 
 
ครูประจำชั้นห้อง อ.2/1
ครูประจำชั้นห้อง ป.2/2
ครูประจำชั้นห้อง อ.3/1
 
 
 
 
อาจารย์อนุรี เบญจกุล
อาจารย์นภาภรณ์ พลวิเศษ
อาจารย์ทิพฆัมพร เกิดสมบัติ
 
 
ครูประจำชั้นห้อง อ.3/2
ครูประจำชั้นห้อง ป.1/1
ครูประจำชั้นห้อง ป.1/2
 
         
 
 
 
อาจารย์นงเยาว์ จุลอมร
อาจารย์วิจิตรศิลป์ สุดเสน่หา
อาจารย์สุภาณี สุวรรณด้วง
 
 
หัวหน้าระดับชั้น ป.1 – 3
ครูประจำชั้นห้อง ป.2/2
ครูประจำชั้นห้อง ป.2/3
 
 
ครูประจำชั้นห้อง ป.2/1
     
 
 
 
อาจารย์เกษรินทร์ จุฑาธิปไตย
อาจารย์ปรียาภรณ์ บุญนาค
อาจารย์พรนภา ไมตรีจิตต์
 
 
ครูประจำชั้นห้อง ป.3/2
ครูประจำชั้นห้อง ป.3/2
ครูประชั้นห้อง ป.4/1
 
         
 
 
 
อาจารย์สุดา สุจจะชารี
อาจารย์อิศรา ทองทวี
อาจารย์เฉลิมศรี ตันชะ
 
 
ครูประจำชั้นห้อง ป.4/2
ครูประจำชั้นห้อง ป.5/1
ครูประจำชั้นห้อง ป.5/2
 
     
 
 
 
 
อาจารย์เสน่ห์ เกิดเกตุ
อาจารย์ปัทมพร คงห้วยรอบ
อาจารย์สมสุข ณ พัทลุง
 
 
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ
หัวหน้าระดับชั้น ป.4-6
หัวหน้าผู้ฝึกสอนว่ายน้ำ
 
 
ครูประจำชั้นห้อง ป.6/1
ครูประจำชั้นห้อง ป.6/2
ครูกลุ่มสาระสุขศึกษา และพลศึกษา
 
   
   
 
 
 
อาจารย์ชาญวิทย์ เนื้อนุ่ม
Mrs.Cynthia H Dollosa
Mr.Richard H Dollosa
 
 
ครูพลศึกษา
ครูต่างประเทศ
ครูภาษาต่างประเทศ
 
         
 
 
 
อาจารย์วิลาวรรณ ณ พัทลุง
อาจารย์พรทิพย์ แสงสุริย
อาจารย์ขวัญใจ บุตรน้ำเพ็ชร์์
 
 
ครูพิเศษ/ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
ธุรการ/การเงิน
ครูพิเศษ/ธุรการ-สารสนเทศ
 
         
 
 
 
อาจารย์ขนิษฐา ปราบใหญ่
อาจารย์ณัฐภัสสร สังข์นคร
อาจารย์อมรรัตน์ ปิ่นแก้ว
 
 
ธุรการ/สารบรรณ
ธุรการ/สวัสดิการร้านค้า
นาฏศิลป์
 
         
 
 
 
อาจารย์ประโมทย์ คำสุข
อาจารย์ประเสริฐพล ยาโสภา
อาจารย์ศศิมา บุญส่ง
 
 
ครูพิเศษดนตรีไทย
เอกสาร-งานพิมพ์ี
ดูแลงานทั่วไป