โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา

คณะผู้บริหาร ครู-อาจารย์ และบุคลากร ผู้เชี่ยวชาญ

โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา มีคณะครู-อาจารย์ จำนวน 37 ท่าน ซึ่งล้วนมีประสบการณ์ด้าน
การสอนมาอย่างยาวนาน โดยสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยบุคลากรมุ่ง
เน้นการส่งเสริมความรู้ให้กับนักเรียนอย่างเต็มที่ตามความรู้ที่มีมาและการสอนตามหลักสูตร
การเรียนการสอนตามสภาวะสังคมในปัจจุบัน โดยมุ่งเน้นการศึกษา English Program
และการศึกษาในรูปแบบประชาคมอาเซี่ยน (AEC)         
 
 
         
 
 
 
รองศาสตราจารย์ ดร.จรูญ ทิตาทร
 

ดร.ฟองแก้ว ทิตาทร

 
 
ผู้รับใบอนุญาต
 
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
         
 
 
 
อ.ประภาศรี เพ็งเอม
อ.ตรีรัตน์ กาญจนคม
อ.เสน่ห์ เกิดเกตุ
 
 
รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาบุคลากร
รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน
 
 
 
ครูประถมศึกษาปีที่ 6/1
 
 
 
 
อ.สุพรรณี อินค้า
อ.พรทิพย์ แสงสุรีย์
อ.วิลาวรรณ ณ พัทลุง
 
 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกอนุบาล
หัวหน้าฝ่ายธุุรการ-การเงิน
ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ
 
         
 
 
 
อ.คณีตา จินตรัตน์
อ.รัตนากร เหมือนนิ่ม
อ.ทัณทิมา ประเสิฐทรัพย์
 
 
ผู้ช่วยฝ่ายวิชาการอนุบาล
ครุเตรียมอนุบาล
ครูอนุบาล 1/1
 
 
 
 
อ.ณัฎฐิดา ส่างอิน
อ.วิมล อ่อนเกตุ
อ.เยาวลักษณ์ ลิขิตวิทยาไกร
 
 
ครูอนุบาล 1/
ครูอนุบาล 2/1
ครูอนุบาล 2/2
 
 
 
 
อ.พราวฟ้า กาญจนาคม
อ.อนุรี เบญจกุล
อ.นภาภรณ์ พลวิเศษ
 
 
ครูอนุบาล 3/1
ครูอนุบาล 3/2
ครูประถมศึกษาปีที่ 1/1
 
         
 
 
 
อ.นภาภรณ์ พลวิเศษ
อ.วิจิตรศิล์ สุดเสน่หา
อ.นงเยาว์ จุลอมร
 
 
ครููประถมศึกษาปีที่ 1/1
ครูประถมศึกษาปีที่ ป.1/1
หัวหน้าช่วงชั้นที่1, ครูประถมฯ ป.2/1
 
         
 
 
 
อ.อัญชลร สุขสาร
อ.เกษรินทร์ จุฑาธิปไตย
อ.สุภาณี สุวรรณด้วง
 
 
ครูประถมศึกษาปีที่ 2/2
ครูประถมศึกษาปีที่ 3/1
ครูประถมศึกษาปีที่ 3/2
 
         
 
 
 
อ.พรนภา ไมตรีจิตต์
อ.สุดา สุจจะชาลี
อ.อิศรา ทองทวี
 
 
ครูประถมศึกษาปีที่ 4/1
ครูประถมศึกษาปีที่ 4/2
หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์
 
     
ครูประจำชั้น ป.5/1
 
 
 
 
อ.เฉลิมศรี ตันชะ
อ.ปัทมพร คงร้อยรอบ
อ.สมสุข ณ พัทลุง
 
 
ครูประถมศึกษาปีที่ 5/2
หัวหน้าช่วงชั้นที่ 2
หัวหน้าหมวดพละศึกษา
 
   
ครูประถมศึกษาปีที่ 6/2
   
   
   
 
 
 
อ.ชาญวิทย์ เนื้อนุ่ม
อ.สมสุข ณ พัทลุง
Mrs.Cynthia H Dollosa
 
 
ครูพละศึกษา
หัวหน้าพลานามัย
ครูภาษาต่างประเทศ
 
         
 
 
 
Mr.Richard H Dollosa
อ.ขนิษฐา ปราบใหญ่
อ.ขวัญใจ บุตรน้ำเพชร์
 
 
ครูภาษาต่างประเทศ
ธุรการ
ธุรการ-สารสนเทศ / ครูศิลปะ
 
         
 
 
 
อ.ณัฐภัสสร สังข์นคร
อ.ประเสริฐพล ยาโสภา
อ.อมรรัตน์ ปิ่นแก้ว
 
 
ธุรการ / สวัสดิการร้านค้า
เอกสาร-งานพิมพ์
นาฏศิลป์
 
         
 
   
   
อ.ประโมทย์ คำสุข
   
   
ดนตรี