โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา

โรงเรียนมีความสำคัญต่อเด็กไทย

การศึกษาปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ สร้างความคิดที่จะนำความรู้ที่ได้ไป
สร้างประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว และประเทศชาติ หากเด็กมีความรู้ก็สามารถ
ที่จะประกอบอาชีพที่สุจริตเพื่อเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว และช่วยคนรอบข้างได้
ทั้งนี้หากนำความรู้นั้นมาสร้างประโยชน์ต่อประเทศชาติบ้านเมือง ประเทศก็จะมีความ
เจริญรุ่งเรือง มีความมั่นคงต่อไปได้รองศาสตรจารย์ ดร.จรูญ ทิิตาทร

กศ.บ.พม.MA.,Ph.D.
อดีตอาจารย์คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 36 ปี
.....รองศาสตราจารย์ ดร.จรูญ ทิตาทร นามสกุลเดิม คือ "ทองถาวร" ส่วนนามสกุล "ทิตาทร" เป็นนามสกุลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช ร.9 พระราชทานให้เมื่อปีพุทธศักราช 2535 "ทิตาทร" หมายความว่า ผู้อาทรต่อความเจริญรุ่งเรือง
ซึ่งเป็นพระมหากรุณาธิคุณ เป็นศิริมงคลต่อวงศ์ตระกูล
.....รองศาสตราจารย์ ดร.จรูญ ทิตาทร เกิดเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2477 ที่หมู่บ้านศรีมหาโพธิ์ อ.โคกปีบ(เดิม ) หรือ อ.ศรีมโหสถ จ.ปราจีนบุรี
 
ประวัติทางการศึกษา
ปีการศึกษา
ระดับการศึกษา
สถานที่ศึกษา
2487
ป.4
ร.ร.วัดต้นโพธิ์ ศรีมหาโพธิ์
2488-2494
-
ประกอบอาชีพส่วนตัว 7 ปี
2495
ม.3
สอบเทียบกระทรวงศึกษาธิการ
2496
ม.6
สอบเทียบกระทรวงศึกษาธิการ
2497
ม.8 (เตรียมอุดมศึกษา)
สอบเทียบกระทรวงศึกษาธิการ
2501
ปริญญาตรี กศบ.
วิชาเอกคณิตศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน
2507
ปริญญาโท M.A. in Ed.
วิชาเอกบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัย Northease Missouri
State University.สหรัฐอเมริกา
2527
ปริญญาเอก Ph D.
วิชาเอกบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัย สหรัฐอเมริกา
 
 
 ตำแหน่งราชการ
 
ปีการศึกษา
วิทยาลัยครู
ตำแหน่ง
2502
สวนสุนันทา
อาจารย์ตรี
2507
สวนดุสิต
อาจารย์โท
2509
พิบูลสงคราม (พิษณุุโลก)
อาจารย์โท
2510
นครสวรรค์
อาจารย์โท
2511
นครศรีีธรรมราช
อาจารย์โท
2512
นครปฐม
อาจารย์โท
2513
ธนบุรี
อาจารย์โท
2515
ธนบุรี
อาจารย์เอก
2520
ธนบุรี
อาจารย์ 2 ระดับ 6
2524
ธนบุรี
อาจารย์ 3 ระดับ 7
2525
ธนบุรี
อาจารย์ 3 ระดับ 8
2532-2538
สถาบันราชภัฎ ธนบุรี
รองศาสตราจารย์ ระดับ 9
30 ก.ย.2538
-
ข้าราชการบำนาญ
 
 เครื่องราชอิสริยาภรณ์
 
วันที่ได้รับพระราชทาน
ชั้นเครื่องราชอิสริยาภรณ์
5 ธันวาคม 2536
ป.ช.
5 ธันวาคม 2533
ป.ม.
5 ธันวาคม 2528
ท.ช.
5 ธันวาคม 2527
ท.ม.
5 ธันวาคม 2519
ต.ช.
5 ธันวาคม 2514
ต.ม.
5 ธันวาคม 2511
จ.ช.
5 ธันวาคม 2509
จ.ม.
 
โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา เริ่มการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 และในปี .พ.ศ. 2548 ได้เปิดหลักสูตรการสอนหลักสูตร English Program
 โดยมุ่งพัฒนาเด็กไทยสู่สากล ตลอดระยะเวลา 35 ปี ที่ผ่านมาได้รับความไว้วางใจจากท่านผู้ปกครอง
 นำบุตรหลานเข้ามาศึกษาจนถึงปัจจุบัน หลักบริหารที่ยึดมั่นเกณฑ์ในการปฎิบัติ เพื่อพัฒนานักเรียนให้  
เก่งเรียนรู้ ชูวินัย ใฝ่คุณธรรม นำสังคม และนักเรียนสามารถศึกษาต่อในระดับสูงได้ทุกคน