โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา

บริการรถรับ-ส่งนักเรียนถึงบ้าน

โรงเรียนเทพสัมฤทธิ์วิทยา มีบริการรถรับ-ส่ง นักเรียนตลอดภาคเรียน
ผู้ปกครองสามารถลงทะเบียน ขอใช้บริการในอัตราค่าบริการเท่าเดิม
ค่ารถรับ-ส่ง เก็บเท่าเดิม
ค่าธรรมเนียมการเรียนเก็บถูกมาก เมื่อเทียบกับมาตรฐานโรงเรียน
 

 

....