โครงการ D.A.R.E. ประเทศไทย
เพื่อการต่อต้านยาเสพติดในเด็กนักเรียน