ตรวจความพร้อมมาตรการป้องกันโควิด 19 ในโรงเรียน
 
Web Album Maker 2.2